ปั๊มชักขนาด 1.5 นิ้ว มอเตอร์บัสเลส

ปั๊มชักขนาด 1.5 นิ้ว มอเตอร์บัสเลส

ปั๊มชักโซล่าเซลล์ทำงานทันทีเมือมีแดดใช้งานเพื่อการเกษตร